Skrivet av: Henrik Arnstad | torsdag, 13 november 2008

Japanska minnen och en ny bok

 

Yukiko Duke

Yukiko Duke

På onsdagskvällen hade jag den fantastiska förmånen att få lyssna till författaren Yukiko Dukes föredrag om sin nya bok Breven från Iwo Jima. Boken handlar om striderna i Stilla havet under andra världskriget och om generallöjtnant Tadamichi Kuribayashi, som ansvarar för försvaret av vulkanön Iwo Jima. Denna tas av amerikanska styrkor februari-mars 1945.

Jag ska nu med stort intresse börja läsa boken — författaren tog upp de japanska nutida skuldkänslorna under föredraget igår. Du kan köpa Breven från Iwo Jima på exempelvis Bokus.

Annonser

Responses

 1. HIROSHI OSHIMA : den extraordinäre envoyén.
  ——————————————————-
  Här kommer den kommentaren, synd på en så rar(!) bild… och säkert intressant bok, hur kul att då komma skramlande med en kria om Hirosho Oshima … japanske generalen och diplomaten som på eget initiativ skapade Antikomintern- pakten med Hitler, 1936, samt bidrog till Tripp-elalliansen, Berlin-Rom-Tokyo, 1940. (Men, tröstar mig med att vi är i samma bransch… kanske.)

  Namnet leder osökt in tankarna på en, av de två hittills, kärnvapenbombade städerna i världen, kanske ledde även själva diplomataktiviteten, fram till detta – 1945.
  ———————————————————
  Det finns tydligen inte mycket skrivet om Japans roll i Europa under kriget, som visats här tidigare även, med utdrag ur Y. Onoderas memoar om hennes och maken Makato Onoderas arbete som Japans militärattaché i Baltikum och (fr. 1940-45) i Sverige. Det kan vara förståeligt att ett allmänt & förlagsintresse saknas även för denna verk-samhet, kan bero på en svensk/euro/centrisk/ världsbild, men å andra sidan är det lika långt mellan Stockholm och Tokyo, som viceversa,

  Japanerna i sin region, agerade både grymma imperialister, men representerade även ett ”mot-stånd till ” den vite mannens ”, dominans. Bl.a. till Storbritanniens och Frankrikes kolonialimp-erier i Asien, som var mycket omfattande, Indien, Sydostasien, Indonesien m.m. Områden som kom att hamna mellan de ”allierades” militära intressen i Europa – och Japans brutala ockup-ationer, som dessa västs kolonialmakter även delvis kollaborerade med under kriget, Frankrike /Japan i Vietnam ex.vis, – för att ytterligare komplicera situationen.

  Komintern fördröjde de nationella revolutionerna i Indien, Vietnam. Stalin avrådde från både revo-lution i Kina,(1949) Jugoslavien (1945) och Spa-nien (1936), revolution var enbart en nödvändig-het för Ryssland, och upplöste faktiskt även Kom-intern(!) 1943, för att inte oroa sina allierade i väst, som väl var än mer beroende av honom…

  Men Japan spelade ändå en viktig roll i den euro-peiska politiken, genom dels sin seger över Tsar-ryssland 1905, som bl.a. utlöste den första ryska revolutionen, sin ockupation av Manchuko i Kina 1931,och därmed militärt hot mot Sovjetunionen i öster. Slutet av 1930talet kom med flera avgör- ande sovjet-japanska militära drabbningar, men även en avgörande nonaggressionspakt med Sta-lin i april 1941.

  Japan kom då att rikta sin expansion söderut, mot de de brittiska och franska besittningarna. Men ej att förglömma attacken mot Pearl Harbour den 7 december, 1941 som definitivt drog in USA i kriget, (men Hawaii ligger ju ändå ca 400 mil från den amerikanska kusten.) USA tvångsinter-nerade snabbt ca 110.000 japaner i landet inom stora lägersystem, men långt från den brutalitet som ex.vis Stalin, kunde använda för deportera mindre nationer. Å andra sidan framstod den ryska nationaliteten som den mest pålitliga i försvaret av Sovjetunionen 1941 -45. (E.Hobws-baum)

  Japan ja, men hur kommer Finland in i detta ? En lindrig enkel hypotes. . . förmodligen hade Japan ett stort intresse av att utbyta /köpa finska hemliga underrättelser, 1939-44, effektiv finsk signalspaning kring Röda arméns allmänna status, styrkor, materiel, koder – som det faktiskt senare har bekräftats i litteraturen.

  Just därför att om Japan nog – inte – avsåg att delta i (som Finland) eller underlätta (som Sve-rige) det tyska storanfallet i juni 1941 på Ryss-land, så åtminstone ha en informationsberedskap inför framtida väpnad konflikt med Sovjetunio-nen. (Minns att Polen och Japan hade underrätt-elseutbyte (även personal) före 1939, med ett särskilt japanskt kontor i Warzawa, polska kryp-törer i japanska Kwantung-armén, kanske med Finland – som fullbordar en möjlig informations-triangel ?)

  Frågan kan ju ställas – om inte det kan ha funnits ett klart finskt behov/utbyte av information om den sovjetiska krigsmakten, från japanska källor, redan utifrån de japanska striderna med Röda armén , 1938, och i augusti 1939, med stora insatser av infanteri, flyg, som ledde till ett jap-anskt militärt bakslag (ej avvärjningsseger) med ca 18.000 man i förluster. Kopplingen mellan detta, och Stalins infall i Finland den följande 30 november kan ha haft vissa samband, utifrån hotbilder, möjligheter och militär sovjetisk ”själv-bild”, som ej noterats speciellt här i väst, men…

  (Fast nu var väl inte utbytet mindre mellan Fin-land och Sverige, än mellan Antikominternstat-erna Finland (1941) och Japan. Detta inlägg introducerar något (nödvändigt) om den japanske diplomat, och militärattaché, Hiroshi Oshima, som faktiskt är den främste inspiratören och ska-paren av – Antikominternpakten 1936, mellan Tyskland och Japan.

  Konflikten,slutstriden mellan Sovjetunionen och Japan, kom också – till augusti 1945 transporter-ades ca 700.000 man ur Röda armén till fronten på tre månader, direkt från Berlins ruiner, trans-sibiriska järnvägen helt upptagen,nya strids- vagnarna direkt från fabrikerna till fronten mot Manchuriet/ Kina, kompl. befintliga styrkor, i prin-cip, enligt de avtal som träffats av de allierade i Jalta – och den 8.8. angrep Röda armén (1,5 milj. man) och 18.8. var den japanska Kwantung-armén utslagen, på väg till läger i Sibirien. 600.000 kvkm togs, på 10 dagar i ett blixtkrig som fick Hitlers Blietzkrieg att påminna om en häst-och-vagn operation. Så var det med saken -sa Stalin, straxt efter USA fällt sina två (2) kärnvapen, mot japanska städer och civilbefolk-ning, men det fanns sen inte en tredje A-bomb. (Röda armén lämnade dock Manchuriet medio 1946, när Mao börjat infiltrera området.)

  Men den tredje nobelprismottagaren inom kemi, i år 2008, Shimomura, hade e.u. 10.12 (SVT1) blivit vittne till en av kärnvapenexplosionerna i början augusti 1945, såg planet ”Enola Gay” på väg mot sitt mål, såg ljusblixten och svampmol-net, när 10.000tals civila japaner ”förintades” inom sekunder, i en av de två städer som sär-skilts ”sparats” i USA:s bombflygsoffensiv – enkom för atombombsfällningen. Så var det med den saken, sa Truman. Kemipristagaren blev dock ”bara” förhindrad att fullfölja sina studier – (av epokgörande grundforskning kring fluoro-scerande ämnen från 20.000 maneter, som förmår att tydliggöra människans inre biologi.)

  Genom sin krigsförklaring och militära insats kunde Sovjetunionen göra anspråk på de till Japan avträdda områdena från 1905, Sachalin, Kurilerna. Men framförallt besparades USA den förmodligen oerhört kostsamma uppgiften att invadera Japan och det kinesiska fastlandet, åratals av strider med kanske otagbara miljon-förluster för G.I´s.( Minns Korea-kriget).

  Japans kapitulation anses ha grundlagts av det sovjetiska ”blixtkriget” i augusti 1945, men kärn- vapenblixtarna över Japan erbjöd den tradition-ella möjligheten att ” rädda ansiktet ” för kejs-aren och den japanska politiska och militära ledningen, och gav väl Stalin en tankeställare – samt den kommande nukleära terrorbalansen in i vår tid. Första taktiska motdrag blankett ; 1945. 1A : vid krigsfall, ev. låta Röda armén besätta samtliga vitala europeiska storstäder.

  ——————————————————-
  Under andra världskriget fäste både tyskarna och amerikanarna stor vikt vid den japanske amb-assadören i Tyskland, Hiroshi Oshima. Själve Josef Goebbels, Reichsministerium für Volks-aufklärung und Propaganda skrev i sin dagbok i april 1942, efter en en resa som Oshima gjort till krigförande axelsatelliterna Rumänien och Ung-ern: ” Oshima talar extremt vältaligt om axel-makternas politik. Han uppträder mycket skickligt och taktfullt. Han försöker inte dölja att han är pro-tysk…Oshima är verkligen en av de mest framgångsrika kämparna för axelpolitiken. Ett monument borde senare resas till hans ära i Tyskland.”

  Ca två år senare , 1944 skrev general George C. Marshall,(Marshallhjälpen) då USA:s arméstabs-chef, i ett brev den 25 september: ” Vår främsta källa till information om Hitlers avsikter i Europa erhålls från baron Oshima´s rapporter från Berlin om sina ingående samtal med Hitler och andra officiella företrädare – till den japanska regeringen. ”

  Oshimas rapporter uppfångades av ” Magic” – – – kod för hemlig amerikansk avlyssning och de-chiffrering av meddelanden som utväxlades mellan japanska UD och Japans diplomatiska personal.1978 avhemligades ”Magic”, av N.S.A. Goebbels entusiasm för Oshima överträffades endast av de allierades genom ” Magics” avslöj- ande av Hitler. ( E.u. hemlighöll USA att man kunde uppfånga och tolka den japanska informa-tionen, innan t.o.m. Japans anfall på Pearl Har- bour 1941, koden var intakt även 1944)

  Även med hänsyn till omskrivningar återgavs sidor av Hitler som , som inte enbart utgick från tyska dokument. Tack vare Oshimas och Hitlers ömsesidiga, personliga tillit och gemensamma intressen, som byggts upp under många år, svarade Hitler ofta uppriktigt och övergripande på Oshimas ingående frågor. Men varför släppte Hitlers stab fram just Oshima i NSDAP-cirklarna, 1934/1935 men knappast noterade övriga funktionärer – på den japanska Berlin-ambassaden ?

  Bevisligen stödde Oshima den tyska militarismen och nazismen redan vid sin ankomst 1934, till Berlin som japansk militärattaché. Hans verk- samhet och initiativ sub rosa underströk hans betydelse i de tysk-japanska relationerna. Mötena med viktiga NSDAP-funktionärer blev vanligare och med allt mer prominenta personer. Oshima var exceptionell, och han utsågs till Japans sän-debud 1938, när den japanska militären upp- nådde större inflytande i regeringen. Även om många japanska arméofficerare beundrade den tyska militären, så stod Oshima för en extrem militär ståndpunkt, och han förblindades av Hitlers och Tredje rikets militära styrkor.

  Flera västländers diplomater avstod från inbjudan till NSDAP Nürnbergmöte i september 1933, även Japan avstod, men deltog följande år. Både Tyskland och Japan begärde snart utträde från Nationernas förbund. Men tyskarna stödde med rådgivare den nationella kinesiska Chiang kai-Sheks Kuomintagarmé, ingen oviktig fråga för Japan, men länderna kom ändå att närma sig varann på flera områden. Oshima blev general-major i mars 1935. Redan 1922 var Oshima ass.militärattaché, i Weimarrepubliken.,och hade redan deltagit i den japanska interventionen i Sibirien 1918-21 mot bolsjevikerna, (i samverkan med västmakterna) då fadern var krigsminister.

  Redan våren 1935 möttes Ribbentrop och Oshi-ma, båda med liknande personliga attityder, och resonerade kring Oshimas förslag om någon form av japansk/tysk allians på antikommunistisk grund mot Kommunistiska internationalen. På hösten tog Hitler emot både Oshima och Ribben-trop för att diskutera en ” no-aid-pakt, att om Japan eller Tyskland kom i krig med SSSR, så skulle ingen av dem agera till Rysslands fördel.” Hitler blev intresserad och yttrade att : ”Tysk-lands avsikt var att stycka upp SSSR i ett antal mindre stater”. (Oshima)

  Och vid Kominterns senaste kongress, 20 augusti 1935 hade man påpassligt utpekat Tyskland och Japan, Italien, Polen som arketyper för det fasc-istiska hot som börjat torna upp sig.( Japan i Kina sedan 1931) Problem uppstod eftersom de jap-ansk-polska förbindelserna var goda, men de tyskpolska var kyliga, och japanska militären bedömde att ” Poland was a pretty fair match for Germany”, och man var imponerad av Hitlers upprustning, värnplikt, ny flotta. De japanska militaristerna uppskattade högt även Oshimas förmåga att inleda samtal – och kontakter som ledde fram till själva – Führern.

  ANTIKOMINTERN:

  Efter 20 månaders förhandling signerade Japan och Tyskland Antikominternpakten den 25 nov-ember 1936 i Berlin, av Japans sändebud Kint-omo Mushakoji och tyske utrikesministern, Ribbentrop.Men det japanske sändebudet i hölls i princip utanför och desavouerad under förhand-lingarna, som sköttes av Oshima, vilket väl visar även på förekomsten av motsättningar, fraktioner inom den japanska militären och statsapparaten, men pakten välkomnades varmt i mycket breda kretsar inom nationen och etablissemanget.

  (Ett stort uppror utbröt i den 26 februari 1936, I Japan 1.500 ultranationalister, yngre arméoffic-erare, inkl. mordpatruller, deltog, mördade insp-ektören för militärutbildningen, finansminister. Takahamakoto Saito, lord keeper of privy seal. Premiärminister. Keisuke Okado äldste stats- mannen, samt prins Kommochi Saionji, undkom knappt mördarna.103 domar utfärdades, inkl. dödsstraff.)

  Där fanns ett öppet dokument i pakten men även en hemlig del, som handlade om militära frågor. Pakten riktades mot Komintern,(Kommunistiska Internationalen) som Moskva påstods vara en från det sovjetiska kommunistiska partiet (SU-KP)b fristående organisation, allt detta för att vare sig Ribbentrop eller Oshima ville komplicera förhållandet, till Sovjetunionen i onödan.

  Vilken reaktion skulle västs kolonialmakter Stor- britannien och Frankrike, i Sydostasien uppvisa, inför det japanska steget mot Europa ? Inbördes-kriget i Spanien som utbröt på sommaren 1936 gav Hitler och Mussolini anledning att ge stöd till den spanska militarismen och general Francos falangister, allt som uppskattades i Japan.

  En tysk representant F. W. Hack, sändes till Tok-yo av Ribbentrop i början av 1936, för att sond-era och bearbeta inför pakten affärsbekanta, och mötte många höga japanska officerare samt led-ningen för företag som Mitsui och Mitsubishi (flyg-industri bl.a.). Hack arbetade med Richard Sor-ge, tysk kommunist och sovjetisk agent ,men bortom alla misstankar, som fick Hacks och tyske militärattachén generalmajor Eugen Otts förtroende, och genom en nära vänskap till Ott, fick Sorge tillgång till militärattachéns välfyllda akter. Hack yttrade förmodligen till Sorge och Ott, om Oshimas roll i för- beredelsen för pakten. (Sorge anses som den som slutligen övertygade Stalin om att ett japanskt anfall i december 1941 inte var troligt. Sorge greps innan krigsslutet och avrättades i Japan)

  Därmed höll den sovjetiska underrättelseorgan-isationen i Japan, Moskva informerad om utveck- lingen av förhandlingarna. I skiftet 1935/1936, börjde den sovjetiska pressen att ge information om Oshima-Ribbentropförhandlingarna, för att om möjligt stoppa förhandlingarna.Oshima beskrevs som ”en av dessa japanska fanatiker, som döljer för sitt eget folk och press, de kusliga planer de tänker ut mot SSSR. (Izvestija). Oshima kom i fokus i Moskvas fördömanden av pakten.

  Efter Antikominternpakten kulminerade närman-det till Tredje riket med att Tremaktsalliansen med Italien undertecknades 1940. Mussolini kom med i Antikomintern 6 november 1937, som lade grunden för axeln – Berlin- Rom Tokyo. I februari 1939 blev Manchuko och Ungern medlemmar, (Franco)Spanien någon tid senare, Nyordningen av världen var förberedd. I maj kom Stålpakten mellan Italien och Tyskland.

  Oshima var väl sedd gäst hos Abwehrchefen admiral Canaris, och Wilhelm Keitel, kommande Wehrmachts befälhavare (OKW), men inga noter-ingar om deras samtal har återfunnits. Även nära kontakter med Reichsführer Himmler förekom, något som Oshima efter kriget ville tona ner. (International tribunal for the Far East)

  Toshio Shiratori, förre japanske ministern i Stock-holm, hjälpte vid ett tillfälle Oshima under för-handlingarna inför Antikominternpakten, och ledde fraktionen som sökte att förbinda Japans utrikespolitik med de europeiska fascistregim-erna. Shiratori-gruppen bestod av ca 50 unga japanska UD-anställda, och 1938 samverkade man för att utse Oshima till japanskt sändebud i Tyskland.

  Vid samma tidpunkt utsåg dessa Shiratori till japanskt sändebud i Rom, och Oshima och Shira-tori kunde nu samverka för att skapa en militär trippelpakt, men den japanska utrikespolitikens integritet blev eroderad av Shiratorigruppen i Rom samt Oshimas militära stödgrupp i Berlin. Men Oshimas beteende fram till Hitler invaderade Polen väckte dock frågor inom de högsta ledande kretsarna inom Japan.

  1938 möter italienske utrikesministern Ciano, Oshima . I sin dagbok 15/12 i samband med förhandlingarna för tremaktspakt noterar Ciano: ” När han började tala förstår jag varför Ribben-trop är så mån om honom. De är lika i sina för-enklade uppfattningar om frågorna, önsketänk-are frestas jag att säja. Han angrep Ryssland, och sa att Japan avsåg att stycka upp Ryssland i så många småstater att hämnd inte skulle vara meningsfullt, men löjligt. Japan skulle eliminera brittiska intressen i Kina och Stilla havet i allmän-het. Han kastade ett kusligt ljus över britternas ställning i Indien. ”

  Hitler trodde att Japans militära närvaro i Manch-uko, skulle verka avskräckande om Sovjetuni-onen ville blanda sig i ett polsk-tyskt krig. Men pakten med Stalin 23/8 1939 tjänade som bätttre alternativ, men nonaggressionspakten kom att uppröra många i japanska regeringen som ansåg att den bröt mot det hemliga tillägget till Antikom-internpakten. Regeringen avgick 28/8. Men den långa raden av tyska segrar tenderade ändå att stärka pro-axelkrafterna i Japan. Nye utrikesmin-istern Yousuke Matsuoka och och inte Oshima blev chefsarkitekt för trippelalliansen, Berlin-Rom -Tokyo signerad den 27/9 1940.

  Men Oshima blev oerhört besviken på tyskryska pakten. Sovjetunionen skulle få möjlighet att slå Japan i öst. Japanska regeringen beordrade Oshima att avge en protestnot, 25/8. som han personligen fördröjde till i mitten av september. Oshima tillbakakallades den 29/10 -39. Han åter-vände inte förrän 17/2-41, och kvarstannade till tyska sammanbrottet 1945, blev sen chef för Japans diplomatiska- samt underrättelseverk-samhet i Europa.Han lämnade Berlin 8 april , tog sig till Badgastein, där U.S. Army grep honom och 130 andra japaner och bl.a. tyske ekonomi-ministern, riksbankschefen, Walter Funk. Oshima flögs i juni till Salzburg ,sen Le Havre 4 juli. Med amerikansk trupptransport till till New York 11/7 för internering. Fängslades 16/12 1945 i Suga-mofängelset, Rättegång inför Allierad militärtrib-unal Fjärran Östern, ”övergripande konspiration”, 1946-48, domslut, livstid. Frisläppt 1955 och 1958 benådad. Avled den 6/6 1975, 89 år gammal. (Uppg. ej f.n. från WWW eller Wikipedia)
  ————————————————–

 2. ——————————————————–
  Nu fanns boken, Breven från Iwo Jima, i bokhan-deln, på NK. Den verkar mycket intressant, en genomgång av unik japansk närhistoria , som hittills enbart lysts upp av Hollywoods studio´s.
  ——————————————————–
  Att en av Yukiko Dukes nära anhöriga, direkt drabbades av en av atombombsfällningarnas, ännu idag ofattbara och bortträngda verkningar, med livsavgörande konsekvenser, ger tung bak-grund utan att bokens ärende skyms.

  Som tolkas som, att ge faktisk kunskap om ske-enden som faktiskt de flesta av oss, bara i vår ”allmänbildade” västvärld är mycket omedvetna om.

  Kärnvapnen över Japan 1945, fick även de, giv-etvis effekter i väst, de kom ju även att bilda grunden tillsammans med kapprustningen för den fredsrörelse,mot A-bomben som sakta formerade sig globalt under 1950-70tal, men som länge be-handlades och betecknades som subversion,
  ” mot rikets säkerhet”.

  Självklart att den radioaktiva strålningen med sin långa halveringstid, obönhörliga verkan mot väv-nader,upplagring och megasprängverkan, i silos, ubåtar, flyg- och fartyg, inte tål att tänka på , inte ens i ICBM:ernas, kärnkraftsverkens, (och Tjernobyls) kärnvapenspridningens, tidevarv.
  Vårt problem. Vår chans som vanligt: bortträng-ning.

  Japans situation påminner förstås om Tysklands,
  ovillkorlig kapitulation och totalt brott med det förflutna. Samtidigt som landet neutraliserats,
  ockuperats, infogats i det mycket omfattande amerikanska militärbassystemet, och USA:s
  ”intressesfär” som börjar där nånstans, hela 800 mil från dess kust, böjts ner under Pax Ameri-cana, och dåv. sovjetisk snabbexpansion, men även under Korea/Vietnamkriget, nästan 20 år sammanlagt,tjänat som storleverantör (krigs-boom) av bl.a. industriella förnödenheter till amerikansk krigföring i Sydostasien.

  Den som bara vad gäller urskiljningslös flyg-bombning, (Wester´n special) kanske uppgår till sprängverkan av 100tals kärnvapen, för att sedan inrangera sig som en av de dominerande ekonomierna globalt, på snart sagt alla väsentliga områden, (som ingen kan vara utan), stabili-serats och utmanats av Kina i sin tur.
  —————————————————–


Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: